Ons verhaal

Ons verhaal

Onstaan
De Hoogt is een wooninitiatief, die in eerste instantie begonnen is als een gezinsvervangend tehuis. Het was toen een onderdeel van het Sociaal Pedagogisch Centrum (SPC) te Den Haag. Alle toenmalige kandidaten werden vanuit andere instanties aangemeld bij deze SPC. Daarna vond een plaatsingsgesprek plaats, met een logeerperiode om te kijken of de kandidaat in groep paste. Aan het eind van deze twee maanden vond er een bijeenkomst plaats met de overige bewoners en de mentor en maatschappelijk werk, om te kijken of de kandidaat paste in het huis en keek men of er een passend programma kon worden aangeboden. Indien dit positief was ging men over tot plaatsing van de kandidaat en werd hiermee bewoner. Veel van de huidige bewoners komen nog uit het eerste uur van de oprichting van De Hoogt.

De Hoogt werd toen gevestigd in 7 nieuwe gebouwde portiekwoningen waarvan de parterre plaats bood aan een eetruimte, een wasruimte en twee stafkamers. Per etage werden de appartementen samengevoegd en verdeeld in een keuken een huiskamer, een bergruimte, twee bad/toiletruimten en vier persoonlijke kamers voor een bewoner. Zo ontstond er ruimte voor 12 bewoners.

Daarna, zijn er vele fusies geweest en werd De Hoogt, keer op keer ingelijfd bij een andere instelling, en kreeg steeds weer een andere naam kreeg. Door de bewoners bleef de naam De Hoogt echter nog steeds in gebruik.

Verbouwing
In 2003, vond er een ingrijpende verbouwing plaats, waarbij alle woningen weer gesplitst werden en per etage weer de oorspronkelijke twee appartementen ontstonden. Elk appartement werd daarna ingedeeld met twee persoonlijke leefruimten per bewoner, elk bestaande uit een eigen slaapkamer, woonkamer, badkamer en klein keukenblokje in de zitkamer. Al deze appartementen zijn gesitueerd achter de voordeur met een eigen afsluitbare deur met hiervoor een kleine centrale hal. Hierdoor worden de bewoners nog meer in staat gesteld zo zelfstandig mogelijk te leven. Ondertussen waren de twee losse appartementen die verderop in het huizenblok zitten en reeds enige tijd onderdeel waren van het gezinsvervangend tehuis ook verbouwd, zo dat de De Hoogt, 16 bewoners kon huisvesten. De beneden locatie, werd eveneens verbouwd tot een recreatieruimte annex eetzaal, met kookruimte. En een slaapruimte voor de nachtwacht met badkamer en twee kantoorruimtes, en een tv kamer.

Voornemen tot sluiting
In oktober 2013 kregen de bewoners een bijzonder vervelende mededeling te horen van Middin, waar ondertussen De Hoogt onder viel. Men had het voornemen genomen om per 1 juli 2014 De Hoogt te sluiten samen met 10 andere Middin locaties. Dit als reactie op de nieuwe Wet Langdurige Zorg waarvoor men een kosten reductie moest doorvoeren. De bewoners zouden dan worden verspreid onder de over te blijven locaties. Voor bewoners, ondersteuners en de begeleiding brak een tijd van onzekerheid aan. Vooral voor de bewoners waarvoor deze onzekerheid een zeer diepe indruk maakte. Zo maar je hele “familie”, waarmee de meeste van af het begin mee samenwoonden, uit elkaar gerukt.

Buiten de acties die Middin opzette om nieuwe passende plaatsen te vinden gingen ook ouder en/of vertegenwoordigers van bewoners om zich heenkijken wat de mogelijkheden waren. Hierdoor kwam één van de ouders in gesprek met een ouder cq medeoprichter van een ander wooninitiatief. Met deze informatie zijn we ons licht op gaan steken in de lande. Daar zagen en hoorden we, hoe men daar van uit zorg in natura, waren overgestapt op Persoon Gebonden Budget (PGB).

Met de verzamelde informatie zijn we gaan praten met Middin, en troffen daar een Divisiemanager aan die met ons mee wilde denken. Na diverse gesprekken, bleek het Bestuur van Middin bereid om mee te gaan in ons plan om een nieuw wooninitiatief te starten en de bewoners hierin over te nemen.

We zijn gaan praten met zoveel mogelijk mensen zoals raadsleden en de woningbouwvereniging Staedion. Op het moment dat deze zich bereid verklaarden om met ons in zee te gaan, hebben we diverse zorgverleners bekeken en kwamen zo uit bij Levin. Na een duidelijk gesprek met de directeur hiervan en het bekijken van onze vraag is hij met ons mee gaan kijken en denken, hoe we het een en ander op de rit konden krijgen.

De oprichting van Wooniniatief Vereniging “De Hoogt”
Om nu met diverse instanties afspraken te kunnen gaan maken, moesten we de zaak wel gaan legaliseren. Hierop zijn er diverse vergaderingen met de achterban van de toenmalige bewoners geweest.

Ondertussen hadden wij via Middin en Levin de vraag uitgezet of het CZ zorgkantoor wilde bekijken of de omzetting van Zorg in Natura, naar een PGB mogelijk was.

We wisten toen nog niet waar we aan begonnen maar zochten zoveel mogelijk informatie bij elkaar, inventariseerde de problemen en openstaande vragen en zochten daar dan weer passende oplossingen bij. Doel was zoveel bewoners als mogelijk in het gezinsvervangend tehuis te behouden. Samen met de achterban werd op 16 april 2014 besloten om de oprichting van een vereniging ten behoeve van een wooninitiatief te starten. Hierbij werden een penningmeester, secretaris en voorzitter benoemd. Het startsein was gegeven!!!

Middin gaf ondertussen aan dat zij als overstap datum vast hielden aan 1 juli 2014. Waarbij we ook nog eens zaten met het feit dat de huidige werknemers van Middin, moesten beslissen wat zij wilden, bij Middin blijven en naar een nieuwe locatie of Middin verlaten en overstappen naar Levin waarbij men op de groep kon blijven werken. Ook voor hen was het een zeer bewogen tijd. De beoogde zorgverlener Levin had zich gelukkig bereid verklaard de begeleiders over te nemen, wat natuurlijk in het belang van de bewoners was. Vijf begeleiders hebben de overstap gemaakt. En Levin begon hierna met het aannemen van nieuwe begeleiders om het team compleet te maken.

De woningbouwvereniging wilde graag meewerken maar vroeg wel een bedrijfsplan van zowel De Hoogt als van Levin. Deze is in gezamenlijkheid gemaakt, en gaf de diverse externe organisaties voldoende vertrouwen om het initiatief te ondersteunen. (Dit bedrijfsplan zal, in aangepaste vorm, op de site beschikbaar zijn).

Er kwam steeds meer zicht in de opzet van het wooninitiatief. Er werd steeds meer kennis opgebouwd hiervoor, alsmede de op handen zijnde veranderingen in de zorg wetgeving.

Een paar dagen voor de grensdatum 1 juli 2014 gaf CZ te kennen dat een omzetting naar PGB mogelijk was en Middin gaf hierdoor aan dat zij de zorg van de bewoners op deze datum over te dragen naar de vereniging. Twee bewoners zouden het initiatief verlaten maar werden vervangen door nieuwe bewoners die reeds op de wachtlijst stonden. Nu kwam alles in een stroomversnelling. De vereniging werd ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en de oprichtingsakte passeerde de notaris. De vereniging was een feit!

Ondertussen mogen we wel zeggen dat er een goede eerste periode achter de rug is. De mix van oude en nieuwe begeleiders, de inzet van alle ouders en vertegenwoordigers en de diverse ondersteunende organisaties heeft tot een levendige wooninitiatief geleid waar de bewoners zich helemaal thuis voelen. De rust is weer wedergekeerd en betrokkenheid van de bewoners is nog nooit zo groot geweest.